Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije

SMO SPREMEMBA, KI JO ŽELITE. SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!

Slovenijo pokriva kar 60 odstotkov gozda, ki je nedvomno zdravo življenjsko okolje in v krajini opravlja številne življenjsko pomembne naloge. Poleg tega postaja v zadnjih letih gozdni prostor zanimiv tudi za vrtce in šole. Šole in vrtci, ki redno izvajajo vzgojno-izobraževalni proces v gozdu, opažajo boljši napredek pri učenju in celostnem razvoju otrok, hkrati pa tudi pedagoškim delavcem predstavlja poučevanje v naravnem okolju možnost razvoja novih pedagoških idej in metod ter poklicno in osebno rast.

Od leta 2012 se slovenski vrtci in šole, ki vključujejo v svoj program gozdno pedagogiko in pedagoško delo v naravnih okoljih, družijo v Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije, ki jo vodi in koordinira Inštitut za gozdno pedagogiko. Trenutno je v “gozdno mrežo” povezanih 120 vzgojno izobraževalnih ustanov iz Slovenije in zamejstva. Načini vključevanja gozdne pedagogike v letne delovne načrte in programe slovenskih vrtcev in šol so raznoliki in edinstveni. Slovenija je postala z lastno razvojno potjo primer dobre prakse tudi v širšem evropskem prostoru.

Cilji Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije

 • Razvoj zasnove gozdne pedagogike in pedagoškega dela v gozdu. 
 • Vzpostavitev standardov poučevanja v naravnih okoljih.
 • Spodbujanje ustvarjalnosti, radovednosti, inovativnosti v učnem procesu.
 • Prenos znanja in izkušenj v in med vrtci, šolami, družinami, lokalnimi skupnostmi in širšo javnostjo.
 • Spodbujanje sprememb v vzgojno izobraževalnem sistemu, na način od spodaj navzgor.

Naloge Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije

 • Zagotoviti prenos znanja in izkušenj med vrtci, šolami in lokalno skupnostjo.
 • Zagotoviti kakovost poučevanja v naravnih okoljih.
 • Spodbujanje uporabe gozdov in lokalnega naravnega okolja v učne namene.
 • Spodbujanje odprtih diskusij, delavnic in primerov dobrih praks.

 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani podpira iniciativo Mreže gozdnih vrtcev in šol za pogostejše bivanje v naravnem okolju ob izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa v vrtcih in šolah. Igra, učenje in preživljanje prostega časa v naravi lahko pripomorejo k vzpostavljanju pristnih vezi z naravnim okoljem in povečanju občutljivosti mladih zanj. Kot ustanova, ki izobražuje bodoče pedagoške delavce, se v svojih programih in s svojim delovanjem zavezujemo opozarjati na ta aspekt učnega okolja in promovirati prizadevanja Mreže.

KAJ JE GOZDNI VRTEC, GOZDNA ŠOLA?

Gozd je prostor, kjer delamo v sozvočju z naravo gozda in naravo otrok. Gozdni vrtci in gozdne šole se ne nanašajo samo na prostor, kjer potekajo dejavnosti. Postati »gozdni pedagog« pomeni premik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja otrok, k upoštevanju razvojnih značilnosti in potreb otrok: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov, kritično razmišljanje, razvoj miselnih sposobnosti. Gozdni vzgojitelji in učitelji iščejo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja. Odprtega uma in z nekaj truda bodo zlahka dosegli izobraževalne cilje, ki sledijo kurikulu za vrtce in šole.

V gozdni šoli ali gozdnem vrtcu, otroci skupaj z vzgojitelji in učitelji redno obiskujejo bližnji gozd ter naravna okolja. Naše priporočilo je vsaj enkrat tedensko v šolah in dvakrat tedensko v vrtcih, pri čemer upoštevamo zmožnosti otrok in njihove individualne lastnosti. Pedagoški delavci pri tem razvijajo in uporabljajo različne metode dela in pripomočke, s pomočjo katerih gradijo znanje otrok in krepijo njihov in svoj osebni razvoj.

Naj velja: "Ko gredo otroci iz gozda domov, morajo imeti poleg polnih žepov kamenčkov, trave in blata tudi polno glavo."

ZAKAJ POSTATI GOZDNI VRTEC, GOZDNA ŠOLA?

Učenje na prostem je jasno, večdimenzionalno, barvito. Prinaša številne nove impulze ne le za naše čute, temveč tudi za naša razmišljanja.

V zadnjih desetletjih nevroznanost dokazuje, da je narava neprecenljivo razvojno in terapevtsko okolje. Igra v gozdu in drugih naravnih okoljih lahko pomembno vpliva na razvoj možganov. Pestrost gozda omogoča pestrost uravnoteženih čutnih dražljajev, ki predstavljajo osnovo za razvoj višjih možganskih funkcij.

Povezovanje z resničnim svetom prinaša učenju smisel. Učenje poteka v naravi spontano, ob zabavnih aktivnostih in prosti igri, izkustvenem in situacijskem učenju ter gibanju. Obstaja vse večji občutek zadovoljstva z učenjem.

Kar se naučimo skozi izkušnje, si lažje zapomnimo in ostane globlje v možganih. Stik z naravo izboljša pozornost in koncentracijo.

Bivanje in gibanje na prostem zmanjšuje prekomerno telesno težo in debelost, izboljša delovanje imunskega sistema in zmanjša število bolezni. Dejavnosti s področja gozdne pedagogike pomembno vplivajo na zdrav življenjski slog.

Stik z naravo močno prispeva k duševnemu zdravju. Zmanjšuje stres, tesnobo in depresijo.

Zunaj otroci ne razvijajo le svoje znanje, ampak tudi čustveno in družbeno inteligenco. Razlogi za agresijo in nasilje so zmanjšani.

Učenje na prostem je naravno. Otroci so se na tak način učili več kot 99% zgodovine človeštva in so že po naravi opremljeni za tovrstno učenje. Narava je neprecenljivo terapevtsko in razvojno okolje, ki spodbuja razvoj otroka na vseh področjih in krepi otrokove sposobnosti.

Otroci v gozdu ne krepijo samo znanj s področja narave, matematike, slovenščine, ampak vsak otrok na najboljši možni način razvija svoje individualne sposobnosti, cel razred se razvija kot skupina in krepi se socialna mreža. Nemir, nepozornost, občutek utesnjenosti, stres, tekmovalnost, pomanjkanje samozavesti, ki jih pri naših otrocih opažajo pedagoški delavci, se v naravi umaknejo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju.

                            

VKLJUČITEV V GOZDNO MREŽO V ŠOLSKEM LETU 2024/25

V šolskem letu 2024/25 ponovno odpiramo gozdno mrežo za vse vrtce in šole, ki se želite pridružiti najbolj navdihujoči skupini gozdnih vzgojiteljic(-ev) in gozdnih učiteljic(-ev), ki premikajo meje vzgojno izobraževalnega sistema v naravo. Zaupa nam že več kot 500 pedagoških strokovnih delavcev iz 120 ustanov.

Pedagoški pristop gozdne pedagogike temelji na treh osnovnih izhodiščih:

 • Igra in učenje v gozdu je primerna za vse otroke.
 • Naravna okolja so odlično terapevtsko in razvojno okolje.
 • Naravna okolja so prostor in vir učenja za celoten kurikul.

V Mrežo gozdnih vrtcev in šol se lahko vključijo vsi zainteresirani vrtci, osnovne šole, osnovne šole za otroke s posebnimi potrebnimi in tudi srednje šole.

Vabljeni, da se nam pridružite:

 • če ste radi v naravi
 • ste ustvarjalni in ideje ter spodbude z veseljem delite naprej
 • imate ali želite pridobiti veščine za poučevanje izven vrtca ali šole
 • vam je učni načrt odskočna deska za zamisli, ki povežejo cilje in vsebine z realnim življenjem
 • želite napredovati pri poklicnem in osebnem razvoju.

V Mreži gozdnih vrtcev in šol vam tokrat ponujamo tri programe, Gozdni vrtec, Gozdna šola in Gozdna pedagogika. 

Za več informacij nas kontaktirajte na natalija.gyorek@kks-kamnik.si

 


PROGRAM GOZDNI VRTEC

Program Gozdni vrtec je namenjen vrtcem, ki vzgojno izobraževalne dejavnosti izvajajo v gozdu vsaj dvakrat tedensko skozi celo šolsko leto. Poudarek je na razvojni gozdni pedagogiki, kjer skozi igro v naravi in otrokovo lastno aktivnost podpiramo in razvijamo različna področja otrokovega razvoja: motorično, senzorično, čutno - gibalno, čustveno, komunikacijsko, socialno, osebnostno in kognitivno. Program Gozdni vrtec  poleg vseh navedenih ciljev, združuje tudi vse cilje programa Gozdna pedagogika.

CILJI PROGRAMA GOZDNI VRTEC

 • Zagotavljanje uravnoteženega in bogatega okolja za optimalen razvoj senzomotoričnega in zaznavno motoričnega sistema.
 • Razvijanje čustvene zrelosti in samoregulacije otroka.
 • Spodbujanje gibalnega razvoja skozi igro in lastno raziskovanje.
 • Učinkovit razvoj kognitivnih sposobnosti, pozornosti, koncentracije, osvajanja jezika, komunikacije, reševanja problemov.
 • Razvijanje odpornosti na stresne dejavnike in sposobnosti prilagajanja.
 • Spodbujanje čudenja in vseživljenjskega učenja.
 • Razvoj naklonjenosti in empatije do narave in vsega živega.

PROGRAM GOZDNA ŠOLA

V programu Gozdna šola, šole izvajajo pouk v naravnih okoljih, vsaj trikrat mesečno skozi celo šolsko leto. Poleg vključevanja razvojne gozdne pedagogike je narava v gozdni šoli učilnica za vse predmete. Pri tem pedagoški strokovni delavci razvijajo aktivne pristope učenja, ki vključujejo veliko gibanja ter situacijsko in izkustveno učenje. Program Gozdna šola poleg vseh navedenih ciljev, združuje tudi vse cilje programa Gozdna pedagogika.

CILJI PROGRAMA GOZDNA ŠOLA

 • Razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti otrok ter pedagoških delavcev.
 • Podpiranje otrokovega učenje preko lastne aktivnosti in izkušenj.
 • Razvijanje inovativnih metod dela za vse učne predmete.
 • Spodbujanje notranje motivacije za učenje.
 • Spoznavanje gozda, kot prostora, ki nas bogati in umirja.

V prvem triletju še vedno v veliki meri zasledujemo cilje navedene pri programu Gozdni vrtec. Otrok v prvem triletju namreč še vedno potrebuje veliko gibanja in učenja preko izkušenj.


PROGRAM GOZDNA PEDAGOGIKA

Gozdna pedagogika je program, namenjen vrtcem in šolam, ki želijo pobliže spoznati gozd kot ekosistem in njegovo delovanje. Poteka skozi celotno šolsko leto, udeleženci pa pri tem v petih do sedmih obiskih spoznavajo bližnji gozd in njegove značilnosti.

CILJI PROGRAMA GOZDNA PEDAGOGIKA

 • Spoznavanje in vloga drevesnih, grmovnih in zelnatih rastlin.
 • Spoznavanje in vloga gozdnih tal in talne favne.
 • Spoznavanje divjadi in zveri.
 • Delovanje gozda kot ekosistema.
 • Spoznavanje značilnosti letnih časov v gozdu.
 • Gozdni bonton in varovalno vedenje do sebe in narave.

 

KAJ PREJMETE V VSEH TREH PROGRAMIH?

 • V vseh programih nudimo pri izvajanju programa mentorsko podporo Inštituta za gozdno pedagogiko in članov.
 • Programa gozdni vrtec in gozdna šola nudita dostop do mesečnih gradiv in idej za delo. Program gozdna pedagogika nudi paket gradiv za delo v gozdu z gozdnimi vsebinami, ki se nanašajo na delovanje in zgradbo gozda kot ekosistema.
 • V programih Gozdni vrtec, Gozdna šola imajo člani možnost izvedbe izobraževalnega srečanja za strokovne delavce drugih zavodov in udeležbo na srečanjih.
 • 20 odstotni popust na naše izobraževalne seminarje in nakup gradiv.

KAKŠNE SO VAŠE OBVEZNOSTI V VSEH TREH PROGRAMIH?

 • Izpolnitev pristopne izjave, s kratko predstavitvijo vašega dela in motivacijskim pismom. Vaša predstavitev bo objavljena na naši spletni strani.
 • Ustanovitev skupine/ strokovnega aktiva za razvoj področja posameznih programov in določitev koordinatorja programa.
 • Načrtovanje in implementiranje programa Gozdni vrtec, Gozdna šola ali dejavnosti s področja gozdne pedagogike v oddelke vrtca ali šole.
 • Izvedba vzgojno izobraževalnega procesa v gozdu skozi celotno šolsko leto, po predvidenem načrtu posameznega programa. 
 • Zavod, ki je vključen v mrežo, objavi na lastni spletni strani okviren opis projekta/ programa z logotipom Mreže gozdnih vrtec in šol.
 • Zavod skozi celotno šolsko leto aktivno sodeluje pri razvoju in krepitvi mreže.
 •  Plačilo članarine.